PROGRAMIRANJE 1

Neka osnovna uputstva za rad na Alas serveru

Povezivanje na Alas server

SSH klijenti su programi koji služe za povezivanje sa udaljenim računarima.

Linux orijentisani sistemi

Linux sistemi podrzavaju povezivanje sa udaljenim racunarom preko programa koji se zove ssh .
Potrebno je otvoriti terminal , ukucati ssh mi11654@alas.matf.bg.ac.rs a zatim ce se pojaviti linija koja zahteva unos sifre.

Windows orijentisani sistemi

Na Windows sistemima se moze koristiti program Putty ili SSHClient koji se nakon instalacije pokrece klikom na ikonicu. Na primer, za SSHClient program koji postoji instaliran na fakultetskim Windows virtuelnim masinama potrebno je uneti podatke:
host name: alas.matf.bg.ac.rs
user name: korisnicko ime oblika mx11xxx (npr. mi11654)
port: 22
password: sifra koja se koristi za pristupanje Alas serveru

Nakon uspesnog povezivanja sa serverom Alas pojavljuje se pozdravna poruka oblika mi55243@alas:~$ (takozvani prompt).

Na serveru Alas je podesen Linux operativni sistem (Slackware distribucija). Prozor koji se pojavio se zove shell i predstavlja komandni interfejs za rad. Format svake komande je
ime_komande [opcije] [argumenti]
Ime komande je jedinstveno ime kojim se zapocinje odredjena radnja, na primer, komanda rm oznacava brisanje datoteke
Opcije se mogu ali i ne moraju zadati (uglaste zagrade [] ukazuju na takvo ponasanje) i uticu na nacin izvrsavanja komande.
Svaka opcija ima svoje ime i prethodi joj karakter -.
Na primer, ukoliko se prilikom brisanja datoteke zada opcija -i , od korisnika ce jos jednom biti zatrazena dozvola za brisanje datoteke.
Argumenti se mogu ali i ne moraju zadati (to prevashodno zavisi od same komande koja se koristi) i predstavljaju ono nad cime zadata radnja treba da se izvrsi, na primer, ime datoteke koja treba da se obrise
Da bi se komanda izvrsila, nakon unosa treba pritisnuti taster enter
Treba imati u vidu da se prilikom zadavanja komandi pravi razlika izmedju malih i velikih slova (tzv. case-sensitive svojstvo) pa tako RM, rm, Rm i rM predstavljaju razlicite komande, a praktikum.txt i Praktikum.txt razlicite datoteke.

Osnovne komande:

 • Informacija o tekucem direktorijumu: pwd komanda
  Komanda pwd (pwd - print working directory) ispisuje apsolutnu putanju i ime direktorijuma u kome se trenutno nalazite. Putanja sadrzi redom imena svih direktorijuma iznad aktuelnog direktorijuma i daje uvid u to gde se nalazite u odnosu na koreni (/) direktorijum.
  Na primer, ispis komande pwd odmah nakon logovanja korisnika mi11654 je /home/mi11654
 • Izlistavanje sadrzaja direktorijuma: ls komanda
  Sadrzaj tekuceg direktorijuma se moze dobiti izvrsavanjem ls komande (ls - list). Rezultat je spisak svih poddirektorijuma i datoteka koje se nalaze u tekucem direktorijumu. Da bi se prikazao sadrzaj nekog drugog direktorijuma, mozete ukucati ls ime_direktorijuma. Za prikaz dodatnih informacija o datotekama i poddirektorijumima (prava pristupa, velicina, datum poslednje izmene i slicno) koristi se opcija -l (long).
 • Kreiranje direktorijuma: mkdir komanda
  Novi direktorijum se kreira komandom mkdir (mkdir - make directory). Obavezno je kao argument navesti ime direktorijuma.
  Na primer, komandom mkdir praktikum5 se kreira direktorijum sa imenom praktikum5
 • Promena direktorijuma: cd komanda
  Za kretanje kroz direktorijume koristi se cd komanda (cd - change directory).
  Primeri:
  cd dir1 - ulaz u poddirektorijum dir1
  cd dir1/dir2 - ulaz u poddirektorijum dir2 poddirektorijuma dir1
  cd /home/ml11565/primeri - ulaz u direktorijum cije je lokacija zadata apsolutnom putanjom ( u odnosu na / )
  cd .. - vracanje u direktorijum koji je jedan nivo "iznad"
  cd ~ - ulaz u /home/mi11654 direktorijum (analogan je komanda cd bez argumenata)
 • Kreiranje praznih datoteka: touch komanda
  Touch komandom se moze brzo kreirati prazna datoteka. Sadrzaj datoteke se kasnije moze uneti koriscenjem nekog od editora (pico, joe, emacs, vi..).
  Na primer, komanda touch dat.txt ce kreirati datoteku sa imenom dat.txt u tekucem direktorijumu.
 • Prikaz sadrzaja datoteke: less komanda
  Less komanda sluzi za prikaz sadrzaja datoteke na ekranu.
  Na raspolaganju je sirok skup komandi za manipulaciju sadrzajem (pogledati less --help), a da bi se zatvorila datoteka i ponovo prikazao prompt potrebno je pritisnuti taster q.
 • Promena imena datoteka i direktorijuma: mv komanda
  Mv komanda (mv - move) se moze koristiti za preimenovanje datoteka i direktorijuma. Format komande je mv staroime novoime. Treba biti pazljiv prilikom koriscenja komande mv jer ako postoji datoteka ili direktorijum sa novim imenom njihov sadrzaj ce biti nepovratno promenjen i zamenjen sadrzajem onog sto se nalazi pod starim imenom.
  Na primer, mv a.txt b.txt ce promeniti ime datoteke a.txt u b.txt i sada ce se u datoteci b.txt nalaziti sadrzaj iz datoteke a.txt.
 • Kopiranje datoteka i direktorijuma: cp komanda
  Komandom cp (cp - copy) se kreira kopija zadate datoteke ili direktorijuma. Za kopiranje datoteke izvrsavamo komandu koja kao argumente ocekuje ime datoteke koja se kopira i ime datoteke u koju se kopira sadrzaj.
  Na primer, cp postojeca_datoteka nova_datoteka
  Prilikom kopiranja direktorijuma potrebno je zadati opciju -r da bi se sadrzaj direktorijuma rekurzivno kopirao.
  Na primer, cp -r postojeci_direktorijum novi_direktorijum
 • Brisanje datoteke: rm komanda
  Komanda rm (rm -remove) sluzi za brisanje datoteka. Format koji se ocekuje je rm ime_datoteke gde ime_datoteke predstavlja datoteku koju treba obrisati.
  Na primer, komandom rm a.txt ce biti obrisana datoteka a.txt.
 • Brisanje direktorijuma: rmdir komanda
  Komandom rmdir (rmdir - remove directory) se mogu obrisati prazni derektorijumi. Ukoliko direktorijum nije prazan, komanda se nece izvrsiti. Obavezno je navesti ime direktorijuma koji se brise.
  Na primer, komandom rmdir praktikum ce se obrisati direktorijum sa imenom praktikum.
  Za brisanje direktorijuma koji nisu prazni koristi se komanda rm sa opcijama r (recursive) i f (force): rm -r -f ime_direktorijuma. Naravno, treba biti pazljiv i voditi racuna da ne dodje do brisanja vaznih podataka.
 • Komanda za odjavljivanje sa sistema: exit ili logout
  Komande exit ili logout mozete koristiti da biste se odjavili sa sistemom tj. prekinuli vezu sa Alas serverom.
 • Man komanda
  Man (man - manual, prirucnik) omogucava rad sa kolekcijom strana sa opisima komandi i instrukcijama za njihovo korisnjecnje. Na primer, da bi ste saznali kako se koristi komanda ls, koje su njene opcije i potrebni argumenti mozete ukucati man ls. Kretanje koz sadrzaj strane je omoguceno strelicama gore i dole, a da bi se zatvorila otvorena strana i ponovo omogucio rad u sell-u treba pritisnuti taster q.
  Za vise informacija o man komandi mozete pokrenuti komandu: man man
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina